Regulamin i polityka prywatności

Poniższy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Paperwords. Obowiązuje od 1 marca 2022 roku.

Sprzedającym jest firma PAPERWORDS Maria Korchow z siedzibą w Gdyni, zarejestrowana pod numerem NIP: 5862200159, zwana „Sprzedającym”. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu: hej@paperwords.pl

§1 Definicje

1. Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Sprzedający to podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Przedmiot transakcji to towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5. Towar to rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6. Usługa dodatkowa to usługa świadczona przez Sprzedawcę/Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

7. Umowa Sprzedaży to umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8. Sklep Internetowy (Sklep) to serwis internetowy dostępny pod adresem www.shop.paperwords.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9. Zamówienie to oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. System teleinformatyczny to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.shop.paperwords.pl.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

  • przeglądarka internetowa w możliwie nowej wersji z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji i wtyczek,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1280x1024 pikseli.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.shop.paperwords.pl

3. Zamówienia składane poprzez Stronę Internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, w ramach dostępności Sklepu Internetowego, przy czym Sklep Internetowy nie gwarantuje powyższej dostępności.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, numer telefonu i adres e-mail oraz zapłaci za zamówienie.

5. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający ma prawo do skontaktowania się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje fakturę VAT, która zostaje załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail. Sprzedający uprawniony jest do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w ramach realizacji Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź mailową ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

§4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedający poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego, w Gdyni.

3. Przesyłka nadana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach Sklepu. Do czasu podanego w Sklepie należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze) oraz czas dostawy przez przewoźnika.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu, dostępnym przy każdym produkcie.

§5 Płatności

1. Płatność za zamówiony towar następuje przelewem na konto bankowe Sklepu lub przy wykorzystaniu systemu płatności natychmiastowej PayU oraz Autopay S.A.. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest imienny dowód zakupu, faktura VAT.

§6 Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy (nadania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego lub adres e-mail: hej@paperwords.pl.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.

4. Zwrot opłaty za Towar zostanie przesłany w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego Towaru tą samą drogą, którą została wykonana płatność.

5. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§7 Procedura reklamacji

1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedającego lub adres e-mail: hej@paperwords.pl.

2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres do korespondencji, numer telefonu, numer zamówienia i datę jego złożenia, nazwę/numer produktu oraz przyczynę reklamacji, datę wystąpienia wady oraz podpis Klienta.

3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Firma PAPERWORDS Maria Korchow z siedzibą w Gdyni, zarejestrowana pod numerem NIP: 5862200159 pełni rolę Administratora w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (w skrócie "RODO") w sprawie ochrony Klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi.

2. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i - jeśli dotyczy - nazwa firmy i numer NIP; lista gości wesela/imprezy (imię i nazwisko) na podstawie przesłanego przez klienta pliku oraz, w niektórych przypadkach, numer konta bankowego.

3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, przekazywane są podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania i usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie, a ich brak lub niekompletność uniemożliwia realizację Umowy Sprzedaży.

4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

  • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klient posiadający konto w Sklepie internetowym ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego na adres hej@paperwords.pl. Sprzedający ma prawo odmówić weryfikacji danych lub korekty jeśli zamówienie zostało już wysłane.
  • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

5. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

6. Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Klienta do czasu zakończenia transakcji, odwołania przez Klienta zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

§9 Zmiana Regulaminu

1. Klient posiadający konto w Sklepie zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl